Инфраструктура

Оценете
(1 глас)

Писмено разрешение за отсичане и изкореняване на дървесна растителност (на единични дървета или на по-голям брой дървета) се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини.

Топ